چه خوش بود آن بی باک دل

ندانست که شد هیچ با آن دل