بی باکی است بر بلبلان

سحرخوانی است ز بلبلان

چه خوشند این بلبلان

افسوس نداند این بلبلان

چه اندیشه ایی است برایشان