درین هنگامه دل را نشود نصیب از عشق        شاید تا دم صبح دل شود بیمار از عشق