ناراحتی را تحمل نتوانم

آسودگی را تحمل نتوانم

چه کنم که روزی را با درویش

زیر درخت بید تحمل بتوانم