عشق من تیشه ی خونین توست

که زدی بر ریشه ی چرکین من