دردمدنم،دردمند یار

سرسختم،سرسخت بیدار

جویایم،جویای یار

بیذارم،بیذار یار