بی تاب و گرفتار

سرگشته و بی یار

چه می گویم این من خمار

در کومه ایی از آوار