در تکامل فکر بشرم متعجب

در تکاپوی ذهن خودمم متعجب

که چرا این همه خلق جهان

در ترازوی اعمال نیستند متعجب