باز می آید آن همه پشیمانی

زمانی که نکردی زخود اندکی مهربانی