آبادانی اندیشه

درباره من
آریانا آریارمن(حمیدرضا بحری)
ایرانیم و تنها افتخارم این است که خداوند مرا در سرزمینی به نام ایران آفرید.زیباترین واژه ای که می شناسم ایران است و بهترین واژه ایرانی است. امید است که همواره در جهت آبادانی این سرزمین اهورایی و برای مانایی و پایداری ایران زیبا بیش از پیش کوشا باشیم.
برگه ها
آرشیو
» تو تا من یک جهان :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٢/۱۸
» شبهای من :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱٤
» قال :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» قال :: پنجشنبه ۱۳٩٦/۱٠/٢۱
» حصار چشم :: دوشنبه ۱۳٩٥/٩/٢٢
» سوداگران :: شنبه ۱۳٩٥/۸/۱
» تقدس تلخ :: شنبه ۱۳٩٥/٧/۳
» پاییز نگاه تو :: یکشنبه ۱۳٩٥/٦/٢۸
» چشمک زنان :: یکشنبه ۱۳٩٥/٥/۳
» قعر زمان :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٤/۱٧
» خلوت خاک و خیال :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۳/۱٩
» تبسم تلخ سلام :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٢۱
» نوروز فرخنده باد :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱
» سربلند :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» مدار عشق :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» دمیدی و دماندی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۳
» سهم دلداگی :: دوشنبه ۱۳٩٤/٩/٢۳
» فاصله ی تو تا من :: شنبه ۱۳٩٤/۸/٢۳
» تن در شکاف عقل :: دوشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٠
» فصل اندوه :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٢
» ابهام تو تا من :: شنبه ۱۳٩٤/٥/۱٠
» صلت اشک :: یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٧
» حکم نفس :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۳/٥
» انتظار سنگی :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٠
» نوروز با عطر فاطمه :: شنبه ۱۳٩٤/۱/۱
» همسایه سقوط :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» بیهوده زیستن :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» تن خراب :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» هنگام بوسه :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٤
» راه من :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٧
» خیس زیر آفتاب :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٥
» آرزوی بهبودی رهبر معظم انقلاب :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٧
» آفتاب به نرخ روز :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٠
» افسون افزون :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٢
» باورم کم کرده اند ای بهترین اما.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» مرحم زخم درون؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۸
» دیوار کوتاه :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠
» فکر دهکده ای :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٥
» غرور :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٩
» یاد خدا :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱٥
» فرارسیدن نوروز فرخنده باد. :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱
» شلاق خنده ها :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» ...که دیگر نیست :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٦
» بغض مشت آلود :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» کتاب زندگی :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳
» نبرد سکوت :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۱
» سرشار از خدا :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» پدر یا پسر....؟ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» نماز کفر :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۳
» مادران مرثیه خوان :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٢
» نبایدها را باید شست :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦
» آواز مگس ها :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» آخرین سطر شب :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» نوروز فرخنده باد :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۱
» سمت خدا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» دوستان خدا :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» ننگ نهان :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸
» آرزوی عور :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٠
» لانه در جان خویش :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٢
» بهای عشق :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٢
» نامبارک :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٢
» حال همه ی ما خوب است! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۱
» تنگنای زمان :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٥
» انزوای زمین :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٤
» شباهنگام :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٦
» عاشقانه :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۳
» جشن نوروز فرخنده باد. :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱
» آزادی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» قتل سبز :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» تار و پود :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» تحریر آرامگاه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» کژدم خیال :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱
» هیچ :: جمعه ۱۳٩٠/۸/۱۳
» سیاه مشق :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» پژواک خاکستر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۸
» جنگ زبان و انسان :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٦
» تازه باران :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٢
» تازش باران :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» شط دلهره :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۸
» وبال :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٢۳
» نوروز ایدون باد :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱
» انقضای انسان :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸
» انسان :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» این سان انسان :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» آوار سردرگمی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
» التماس از پگاه :: جمعه ۱۳۸٩/۸/۱٤
» تا لفظ خس خدایی عشق :: جمعه ۱۳۸٩/٧/۱٦
» کوتاه ترین شعر جهان!! :: جمعه ۱۳۸٩/٦/۱٩
» گزارشی از ششمین جشنواره مجسمه های شنی در بابلسر :: شنبه ۱۳۸٩/٥/۱٦
» راه بی پایان... :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
» جشنواره بادبادکها. :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۳٠
» خودکامگی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٠
» گونه های آسمان قرمز بود. :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٢
» در هیاهوی برهوت چشمها :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٩
» سپاس بی پایان :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱/۱٦
» نوروز فرخنده باد :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/۱
» اینجا هیچ چیز از آن ما نیست... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» پیام سپاس گذاری و شادباش :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٤
» آخرین تلنگر :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٤
» سوگ دل نشین :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» آوای رنگها :: شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٤
» آقا جهان :: جمعه ۱۳۸۸/۸/٢٢
» حرفهای پخته :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٧
» اکسیر زورگویان :: دوشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٧
» نام نفسهای بریده ام آه است. :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/۱٤
» ویرانسرای واژگان :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۳۱
» یاوه گویان نامدار :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۳
» کژاوه های بلند... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٥
» نقطه چین نگاه... :: جمعه ۱۳۸۸/٤/٥
» جیغ مادرکها :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧
» جشن زادروز پرشین بلاگ... :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» ناخوش آباد... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱/٢٦
» عرض پوزش و فرخنده گویی جشن نوروز. :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱/۱۸
» روز ملّی شدن صنعت نفت ایران گرامی باد. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» سالروز بمباران شیمیایی حلبچه. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» جشن چهارشنبه سوری فرخنده باد. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» روز بزرگداشت پروین اعتصامی گرامی باد. :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» سالگشت زادروز پیامبر اسلام فرخنده و ایدون باد. :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» روز بزرگداشت شهدا گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی گرامی باد. :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» روز درختکاری گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» روز احسان و نیکوکاری گرامی باد. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گرامی باد. :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٩
» شهادت هشتمین پیشوای مسلمانان تسلیت باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۸
» سالروز درگذشت یگانه ابر فرزانه ی جهان،محمد مصطفی تسلیت باد. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٦
» جشن اسفندگان گرامی باد. :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٥
» روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی،روز مهندسی گرامی باد. :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٥
» جاودانه تن :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» ایران اکنون در آنسوی آسمان هم جای دارد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» سالروز پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران فرخنده باد. :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
» روز نیروی هوایی گرامی باد. :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
» آبادانی اندیشه اکنون 2 سالش شده است. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» جشن سده گرامی باد. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» نهانگه راز رقص :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۸
» جشن بهمنگان فرخنده باد. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢
» چشم بازی :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» دکتر سید احمد سیادتی درگذشت. :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» غزه و ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٧
» جشن یلدای پرشین بلاگ :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» درود بر شما دوستانم. :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» روز حمل و نقل گرامی باد. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٢٦
» روز پژوهش گرامی باد. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٢٦
» فضای دلهره ها را رنگین خواهم کرد. :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٧
» فشردن غمزه های خدا :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٧
» روز عرفه بر شما مسلمانان پاک سرشت فرخنده باد. :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٧
» روز جهانی هواپیمایی گرامی باد. :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٧
» روز جهانی معلولان گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» روز بیمه گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» روز جهانی مبارزه با ایدز گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» جشن آذرگان :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» دکتر مسعود آذرنوش درگذشت. :: دوشنبه ۱۳۸٧/٩/۱۱
» روز نیروی دریایی گرامی باد. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٦
» احمد آقالو درگذشت. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٥
» هفته ی کتاب و کتابخوانی گرامی باد. :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٦
» پرتگاه سبک بالان :: شنبه ۱۳۸٧/۸/۱۸
» روز ملی کیفیت گرامی باد. :: شنبه ۱۳۸٧/۸/۱۸
» سالروز تسخیر لانه ی جاسوسی،روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/۱٤
» مهدی امینی درگذشت. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/۱٤
» بانو دکتر طاهره صفارزاده درگذشت. :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/٥
» سالروز اعتراض و افشاگری امام خمینی(ره)علیه پذیرش کاپیتولاسیون گرامی باد. :: شنبه ۱۳۸٧/۸/٤
» روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/۱
» روز تولید و خودکفایی گرامی باد. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۳٠
» روز صادرات گرامی باد. :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٩
» موسم دلنگرانی ها :: جمعه ۱۳۸٧/٧/٢٦
» روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد. :: جمعه ۱۳۸٧/٧/٢٦
» روز جهانی غذا گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٥
» روز پیوند اولیا و مربیان گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٥
» روز جهانی نابینایان(عصای سفید) گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٥
» روز جهانی استاندارد گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٥
» روز ملی کاهش بلایای طبیعی گرامی باد. :: شنبه ۱۳۸٧/٧/٢٠
» روز اسکان معلولان و سالمندان گرامی باد. :: شنبه ۱۳۸٧/٧/٢٠
» روز بزرگداشت حافظ گرامی باد. :: شنبه ۱۳۸٧/٧/٢٠
» روز جهانی پست گرامی باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» روز جهانی کودک گرامی باد. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» جشن مهرگان فرخنده باد. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦
» روز دامپزشکی گرامی باد. :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥
» روز نیروی انتظامی گرامی باد. :: جمعه ۱۳۸٧/٧/۱٢
» روز جهانی سالمندان :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٠
» عید فطر بر شما مسلمانان حق پرست فرخنده باد. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٩
» روز جهانی ناشنوایان گرامی باد :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٩
» روز بزرگداشت مولانا :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
» پل نیومن درگذشت :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
» روز آتش نشانی و ایمنی را گرامی می داریم. :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
» روز جهانگردی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
» سیاه سرشتان :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳
» هفته ی دفاع مقدس گرامی باد :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۳۱
» پشته های پریشانی :: جمعه ۱۳۸٧/٦/٢٩
» روز شعر و ادب پارسی فرخنده باد :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٧
» استاد کاملی،دوبلر گرانقدر تلویزیون درگذشت. :: شنبه ۱۳۸٧/٦/٢۳
» روز سینما گرامی باد :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٢۱
» پژوهشی بر کتاب آخرین سفر زرتشت :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٠
» سالروز درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/۱٩
» قیام 17 شهریور :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٧
» پالایشگاه تن :: جمعه ۱۳۸٧/٦/۱٥
» روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی گرامی باد :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۳
» روز صنعت چاپ گرامی باد :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۱
» روز داروسازی گرامی باد :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٦
» جشن شهریورگان فرخنده باد :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/٤
» روز پزشک گرامی باد :: جمعه ۱۳۸٧/٦/۱
» سقوط نخستین نگاه :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٩
» روز جهانی مستضعفان گرامی باد :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٧
» زادروز منجی جهانیان گرامی باد :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٧
» در پیشگاه اشک :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢
» استاد فریدون فاطمی درگذشت :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٠
» غزل متعفن :: جمعه ۱۳۸٧/٥/۱۸
» روز خبرنگار گرامی باد :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٧
» روز جانباز گرامی باد :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٧
» روز تشکیل جهاد دانشگاهی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٦
» دکتر محمد مهدی فولادوند درگذشت :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٦
» خنده های جبرآلود :: دوشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٤
» نامی پتگر درگذشت :: شنبه ۱۳۸٧/٥/۱٢
» سایه های بهت زده :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٠
» بعثت پیامبر اسلام :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/٩
» در آغوش یخ؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/٩
» پوزش می خواهم :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۸
» جشن امردادگان فرخنده باد :: دوشنبه ۱۳۸٧/٥/٧
» سالمرگ احمد شاملو :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۳
» بمان،بجنگ،جاودانه شو :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۳
» خسرو شکیبایی درگذشت :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٢۸
» سالگردی جاودانه و نکوداشتی بی کرانه :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٦
» غرق شده ام زیر هزاران قطره از اشک :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٥
» استاد احمد خلیلی درگذشت :: دوشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٤
» خود را دوست دارم و خدا را هم نیز... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٠
» گزارش نقد تارنمای آبادانی اندیشه :: دوشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٧
» جشن تیرگان فرخنده باد :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/۱۳
» درگذشت استاد امامی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/۱۳
» سالروز سقوط هواپیمای ایرباس 300 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٢
» شهادت آیت الله دکتر بهشتی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٦
» سپاسگذارم :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/٤
» نقد تارنما :: جمعه ۱۳۸٧/۳/۳۱
» سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران :: جمعه ۱۳۸٧/۳/۳۱
» سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/۳٠
» روز بیابان زدایی را گرامی می داریم :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/٢۸
» روز جهاد کشاورزی گرامی باد :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٧
» روز گل و گیاه :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٦
» جشن پرشین بلاگ :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥
» روز صنایع دستی گرامی باد :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/٢۱
» استاد حمید فرزام درگذشت :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/٢۱
» تابلویی بی نظیر :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٩
» روز جهانی محیط زیست :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٦
» سالروز قیام خونین 15 خرداد :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٥
» سالروز درگذشت رهبر انقلاب :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٥
» سپاسگذاری :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/۱۳
» روز جهانی بدون دخانیات :: شنبه ۱۳۸٧/۳/۱۱
» پاهایمان را مقدس بدانیم :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۸
» جشن خردادگان فرخنده باد :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» پیرمرد :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٥
» روز بازپس گیری خرمشهر :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٢
» گریه ی جاودانه :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۳۱
» روز بزرگداشت حکیم عمر خیام :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸
» روز بزرگداشت فردوسی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٥
» موضوع جنگ است :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/٢٤
» روز پرستار گرامی باد :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٢
» بوسه بر لب آبشار :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٠
» روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٩
» گویا کسی مه را بوسیده است :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/۱۸
» روز جهانی کار و کارگر گرامی باد :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٢
» روز آموزگار گرامی باد :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٢
» مواظب خنده باش :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/۱۱
» روح مرا پرواز دهید :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٩
» در تنم صبح بر پاست :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/۸
» فریاد عشق بوسیدنی است :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٢/٥
» جشن اردیبهشتگان فرخنده باد :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۳
» جنگل جان :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۳
» سالروز درگذشت سهراب سپهری :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/۱
» روز بزرگداشت سعدی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/۱
» پلاتیپوسی تنها :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٧
» روز بزرگداشت عطار نیشابوری :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٥
» سپاس از استاد توکلی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٥
» آدم نما :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٢
» جنگ ابدی است :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱/٢۱
» فروردینگان فرخنده باد :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٩
» جشن سروشگان فرخنده باد :: جمعه ۱۳۸٧/۱/۱٦
» بهار فصل جاودانگی آفرینش :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱/٥
» ژرفنای بهاران :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱/٤
» بهارانه آمدیم :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳
» بهاران فرخنده باد :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
» تسلیم دامن سپید :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» ...و هنوز فقر باقی است :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» فخر آسمان،فقر زمین :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» زخمین فکر پلید :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۸
» آریانا :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٧
» صلح واژه و قلم :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٧
» غرق در دریای اشک :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٦
» باد در ترس :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٥
» رقص پرواز قلم :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» سپندارمذ ایدون باد :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
» آبادانی اندیشه یک ساله شد ولی گویی ده ساله است. :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢۳
» سر اين پای لنگ :: جمعه ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
» مرگ گل :: جمعه ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» دکتر جعفر شهيدی درگذشت :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» حمید عاملی درگذشت :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٧
» درگذشت بانو بی نظير بوتو :: جمعه ۱۳۸٦/۱٠/٧
» تصوير درد :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢
» شب چله این یگانه شب دیرین،یادمان گذشتگان و نیاکان اندیشمند :: جمعه ۱۳۸٦/٩/۳٠
» ریشه ی برپایی شب چله :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/٢٧
» دريای افسانه وار :: دوشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٩
» خاکستر وجود من :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٥
» توپ سنگی :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٤
» ساحل مرگ :: دوشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٢
» زمين از درد خفته است :: جمعه ۱۳۸٦/٩/٩
» نشای مرگ :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/۸
» اکسير مرگ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٩/٧
» مهمانی خشک :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/٦
» آیا چه کسی است پشت پنجره که خوناب صلح مرا با برادر ندید؟ :: یکشنبه ۱۳۸٦/٩/٤
» هيس!ساکت :: شنبه ۱۳۸٦/٩/۳
» زل به روی هر چه جور :: جمعه ۱۳۸٦/٩/٢
» عشقی در پستوی نقاب شب :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/۱
» تسليم ناپيدا :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/۱
» صحرای مبهوت :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۸/۳٠
» مرگ مبهوت :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/٢٩
» شاد از لذت زيستن :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٢۸
» شرم زین سلامهای بی معنا :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٢۸
» وظيفه :: یکشنبه ۱۳۸٦/۸/٢٧
» حجاب در گناه :: یکشنبه ۱۳۸٦/۸/٢٧
» سلاخی مرگ :: جمعه ۱۳۸٦/۸/٢٥
» هوا ابری ست :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۸/٢٤
» بزرگداشت يکصد و دهمين سالروز تولد نيمايوشيج :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/٢٢
» وظيفه :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/٢٢
» ايرانی برای ایران و ایرانی بکوش :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٢۱
» زندگی تيرخورده :: یکشنبه ۱۳۸٦/۸/٢٠
» نمی توانم مرگ قیصر را از سوی خدا بدانم :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۸/۱٧
» فرياد مبهوت :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/۱٤
» همه چيز شدنی است :: یکشنبه ۱۳۸٦/۸/۱۳
» درد بزرگی است :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۸/٩
» در تکاپوی آرامش :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۸
» تا به کی با من جنگيدن؟ :: جمعه ۱۳۸٦/٧/٢٧
» هوووو :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/٢٦
» شراب درد :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٧/٢٥
» تنهايم :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٧/٢٤
» تنهايی مرگ است :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/٢۳
» شب بارانی :: یکشنبه ۱۳۸٦/٧/٢٢
» امروز باران نمی آيد :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٩
» تسلط غم :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٧/۱۸
» می دانم که می رسد :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٦
» سفری برای درخت :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٢
» سکوتم جرم است :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/٩
» نشستن بيهوده است :: یکشنبه ۱۳۸٦/٧/۸
» پايانی برای تازيانه ها :: جمعه ۱۳۸٦/٧/٦
» بزرگداشت روز شعر و ادب پارسی :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٧
» دوستی با درد زيباست :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٠
» پيروزی آبادانی انديشه :: یکشنبه ۱۳۸٦/٦/۱۸
» انزوای مرگ :: شنبه ۱۳۸٦/٦/۱٧
» آگاه باش و آزاد :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۱٥
» تکيه گاهی به نام دوست :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/۱٤
» جنگ يا صلح؟با تندمزاجان :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/۱۳
» نگاه رنگی :: دوشنبه ۱۳۸٦/٦/۱٢
» جولانگاه فقر :: یکشنبه ۱۳۸٦/٦/۱۱
» مسافرت به فکر :: شنبه ۱۳۸٦/٦/۱٠
» هياهوی پيروزی :: جمعه ۱۳۸٦/٦/٩
» مهمانی صخره با طوفان :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۸
» قطره های عمر :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٧
» بامرگ آموختن :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٦
» نگريز از مرگ :: دوشنبه ۱۳۸٦/٦/٥
» خسته :: یکشنبه ۱۳۸٦/٦/٤
» فرار :: یکشنبه ۱۳۸٦/٦/٤
» گور خندان :: یکشنبه ۱۳۸٦/٦/٤
» مرگ سردرگم :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۱
» خوابيده در خاک :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۱
» عشق،خاک،تن :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۱
» اعتماد از نوع بشری :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٢۸
» خود را ورق نزن :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
» بوی بد ذهن :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
» اول،آخر،پس وسط کجاست؟ :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
» مردن بهتر از عمر کردن(شايد خام باشد) :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
» فرصت ها :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
» تبرشکن :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» نکوهش خشم :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» در افسوس جوانی :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» بی انجام :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» خلوتگه من و يار :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» پوچی محض :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» جستجوی حق :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» شگفتی روزگار :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» هزاران راه تا مقصد :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» تحفه ی مرگ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» روی کم جراتی بيش :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» فردای رنگين :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» رفتن بی توشه :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» مرگ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» نوری نمايان :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» درخت :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» درگذشت مادر :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳
» خالی تر از تو خالی :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» دمی با سهراب :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» دروغ ستيز :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» امان :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» بيقراری :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» شاليزار غم :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥ :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» آخر :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» جدال :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» تنها شدم :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» دروغ :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» خجالت :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥
» دل بی سقف :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» تنهای تنها :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» خبری از زمان :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» همه رفتند :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» خجالت :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» افت و خيز :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» باران درد :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» تعفن من :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» لحظه ی سرد :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» سامان جنون :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» بشر :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» راه اشتباه :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» بيدار يار :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» احترام :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» فلسفه ی عشق :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» روزگار :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» ستيز با جوانی :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» نامردی :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» سرای ناامن :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» روزگار :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» دردی خسته :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» بارش درد :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» آزادگی :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» سرزمين خاموش :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» يار سرد :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» يار پاک :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» يارو رويا :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» شب و سکوت :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٧
» ناجی :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» دل بی در و پيکر :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» پيام خوب :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» پنداشت خود :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» گذرگه پريشان :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» سردر عشق :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» جدال بوسه با سيلی :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» اميد :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» من و او :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» درگاه عشق :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/۱۳
» نوروزتان فرخنده باد :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۱
» سيصد :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
» داشتن :: شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» برگهای آواره :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» ع ش ق :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» بی باک دل :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» ستيز با بلبل :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» بی يار :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» بی انتها :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» منتظر :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» مرمت عشق :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» تحمل :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» بی انصاف :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» در انتظار مرگ :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» ردپای غرب با جای پای دیگری به نام ولنتاین :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱۱/٢۳
» تيشه ی عشق :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
» درد و يار :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» کومه ايی از آوار :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» فکر و تعجب :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» حرفها و شنيده ها :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» مهربانی و پشيمانی :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» اعمال و افکار :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» عموم و سموم :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» سرزمين افکار :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» درد زيبا :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» بی رنگی :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» شب و عشق و درد :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» درد :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» حرص يا قناعت :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS